Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden hapjes 

Bezorgkosten

Wij bezorgen onze hapjes vanaf 60,-gratis in Noordwijk, Noordwijk binnen, Katwijk aan zee, Katwijk aan de Rijn,

(Voor bestellingen onder de 60 euro rekenen wij 7,50 bezorgkosten.)

Wij bezorgen bestellingen vanaf 125,- gratis in Voorhout, Rijnsburg, Valkenburg, Oegstgeest, Leiden Noordwijkerhout, Voorschoten, Wassenaar en de gehele Bollenstreek.  

(voor bestellingen onder 125 euro berekenen wij 12,50 bezorgkosten)

Bezorgkosten buiten ons bezorggebied zijn afhankelijk van afstand en bereikbaarheid en bedragen minimaal 15,- voor bestellingen onder de 150 euro.

Bekijk hier ons bezorggebied en bezorgkosten. (opent google maps) 

Bestel-levering periode:

Vanwege de Corona maatregelen hebben wij momenteel geen voorraden voorhanden. Hierdoor verzoeken wij u minimaal 3 dagen tevoren te bestellen

Bekijk onze agenda voor u besteld.

Een bestelling is pas definitief nadat u van ons de bevestigingsmail heeft ontvangen.

Voor grote bestellingen (vanaf 300,- ) vragen wij een aanbetaling van 50% te voldoen na bevestiging, het voldoen van deze aanbetaling geldt als een overeenstemming door de klant van de in de bevestiging genoemde hapjes bestelling.

Lastminute bestellingen zijn momenteel niet mogelijk

Bezorgtijdstip:

Wij bezorgen dagelijks van 11:00-20:00

Afwijkende tijden zijn  mogelijk na overleg via mail of telefoon

Wij streven ernaar het gewenste leveringstijdstip zo dicht mogelijk te naderen. Houdt u rekening met een half uur voor tot een half uur na de gewenste levertijd.

Indien een tijdstip vol zit nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Aanlevering:

Onze hapjes worden koud afgeleverd op schaal in een doos.

Warme hapjes worden naar keuze koud of warm aangeleverd in ovenbakjes.

Bij bestellingen van 3 dozen of meer geven wij bij de bestelling een haccp goedgekeurde koeltas of box met koelelementen in bruikleen. Deze wordt op afspraak weer opgehaald.

Bij kleinere bestellingen kunt u deze service huren voor 7,95 voorrijkosten. Dit kunt u aangeven bij opmerkingen in het bestelproces.

Leveringsvoorwaarden buffetten

Buffetten worden warm aangeleverd in chafing dishes met branders (blijft 2 uur warm) met serveerbestek. De meegeleverde chafingdishes worden aansluitend of de volgende dag vuil teruggenomen.

Genoemde prijzen zijn exclusief bediening en exclusief serviesgoed en bestek.

Algemene voorwaarden De Hapjes Lijn en Puur & Genieten Catering

Algemene Voorwaarden Puur & Genieten Catering, CV De Hapjes Lijn
Artikel 1 definities
Opdrachtnemer
De vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van Party Catering diensten voor feesten,
partijen en bijeenkomsten aldus: CV De Hapjes Lijn handelend onder de handelsnaam Puur &
Genieten Catering, gevestigd Boulevard 174 te Katwijk aan Zee geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 67243940.
Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft
gesloten.
Overeenkomst
Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer terzake één of meer door opdrachtnemer
te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.
Annulering
De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer
overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden genaakt, dan wel de in
schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen
diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.
Dagen
Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.
Werkdagen
Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en
algemeen erkende feestdagen.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten
overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst.
Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
Artikel 3 Aanbiedingen
3.1 Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij
anders vermeld en/of tenzij opdrachtnemer de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze
periode vervallen eventuele opties en kan opdrachtnemer de gereserveerde capaciteiten aanwenden
voor andere aanvragen.
3.2 Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever.Opdrachtnemer
kan een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever zenden.
3.3 Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard,
of als hij een opdrachtbevestiging verstuurd heeft. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge
of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.
3.4 Opdrachtgever kan tot 3 dagen voor de datum van uitvoering een lager aantal dan het
oorspronkelijk opgegeven aantal gasten doorgeven aan opdrachtnemer.
Bedraagt het gecorrigeerde aantal gasten minder dan 50% van het oorspronkelijke aantal, dan is er
sprake van een gedeeltelijke annulering. Bij verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering
dan het overeengekomen aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de
gegevens vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.
Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders in de offerte vermeld.
4.2 Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging
ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5 Betaling
5.1 De betaling dient te geschieden 10 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de
offerte.
5.2 Opdrachtnemer mag een aanbetaling vragen van 25% tot 50% bij de totstandkoming van de
overeenkomst. Dit bedrag dient bijgeschreven te staan op de bankrekening van opdrachtnemer 10
dagen voor de geplande datum die op de overeenkomst vermeld is.
5.3 Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht per
direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te
geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever.
5.4 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is
opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is
verstreken tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een rente
per kalendermaand verschuldigd van 2%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle
maand gerekend.
5.5 In geval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te
voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die opdrachtnemer moet maken
ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten
worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,–. Uit het enkele
feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van
incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter
verkrijging van voldoening, indien daartoe door opdrachtnemer wordt overgegaan.
5.6 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer
aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid
geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.
5.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.
5.8 Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever naar aanleiding van door
opdrachtgever gedane reclames, danwel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn
betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is
gemachtigd.
Artikel 6 Annuleringen
6.1 Opdrachtgever is bevoegd een overeenkomst te annuleren, tegen de volgende condities zonder
opgaaf van reden.
a) Bij annulering 8-10 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 25%
van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.
b) Bij annulering 4-7 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 40% van
de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.
c) Bij annulering 1-3 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 65% van
de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.
d) Bij annulering op de (eerste) dag van uitvoering is opdrachtgever gehouden 95% van de
aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen.
6.2 Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag
wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering opdrachtnemer heeft bereikt.
Artikel 7 Uitvoering
7.1 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de
door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven
omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke
aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor
eventuele gevolgen daarvan.
7.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op
de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas,
water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.
7.3 Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende
verplichting niet stipt nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen
jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden,
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling danwel rechterlijke
tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval
is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.
7.4 Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder
toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij
hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer een goede en efficiënte
uitvoering van de opdracht bevordert.
7.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt
opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever.
Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs
aan opdrachtnemer dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste
toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.
7.6 Opdrachtnemer neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan
opdrachtnemer ter beschikking
gestelde gegevens en inlichtingen. Opdrachtnemer zal zodanige gegevens en inlichtingen niet
zonder schriftelijke
toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken.
7.7 Indien opdrachtnemer eten en drinken, zonder personeel,aflevert bij opdrachtgever, heeft
opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit & voedselveiligheid van het eten vanaf het moment
van aflevering.
7.8 Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor
eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.
Artikel 8 Transport en werkomstandigheden
8.1 Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan opdrachtnemer.
Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen.
Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft
opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is
opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op
te slaan waarmee opdrachtnemer aan de leveringsplicht heeft voldaan. Opdrachtnemer behoudt zich
het recht voor de goederen in gedeelten te leveren
8.2 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet
behoren tot de opdracht aan opdrachtnemer, naar de eis van opdrachtnemer zijn verricht en zo tijdig
dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen
ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin opdrachtnemer werkt
onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang
kan vinden.
8.3 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op
het gebied van hygiëne, arbo en milieu.
Artikel 9 Reclameren
9.1 Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de
uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen opdrachtgever wenst.
9.2 Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 8 werkdagen na uitvoering
van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen overeengekomen offerte of
opdrachtbevestiging. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, danwel onduidelijkheden in offertes,
opdrachtbevestigingen en/of prospectussen binden opdrachtnemer niet.
9.3. Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft
opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.
9.4 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn
veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, danwel door van
buiten komende oorzaken.
9.5 Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na factuurdatum
per aangetekende brief of telefax ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Reclames die
opdrachtnemer na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven
door opdrachtnemer niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na
het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd,
akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door
opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade
het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
10.2 Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds
beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het
bedrag dat terzake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer
vergoed wordt.
10.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is opdrachtnemer
niet aansprakelijk.
10.4 Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de
omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door
opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.
10.5 Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
10.6 Opdrachtgever wordt ter alle tijden als de eigenaar,huurder of gebruiker van de ruimte
aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van opdrachtnemer totstand is gekomen. Voor de
tijdens de gebruiksperiode door opdrachtnemer of anderen aan de ruimtetoegebrachte schade
aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaartopdrachtnemer voor
alle aanspraken van derden ter zake.
10.7 Bij plaatsing van vlaggenmasten of noodzakelijke verankeringen van huur- of
inrichtingmaterialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van
opdrachtgever, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane
schade.
10.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of enige derde is
en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van
opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is
veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens
gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.
10.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van
opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de
opdracht wordt uitgevoerd.
10.10 Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of
rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige
nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.
Artikel 11 Klachten
11.1 Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etensen/of drinkwaren binnen 2 uur na
levering aan opdrachtnemer te melden, opdat opdrachtnemer de gelegenheid heeft de gegrondheid
van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen.
11.2 Eventuele klachten worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien
opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan opdrachtnemer doorgeeft en daarna
binnen 5 werkdagen opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige
opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is
geconstateerd.
Artikel 12 Eigendom goederen
12.1 Alle serviesgoederen, tafelzilver, tafels, stoelen, linnengoed en andere door opdrachtnemer ter
beschikking gestelde nonconsumptieve goederen blijven eigendom van opdrachtnemer. Indien
goederen van opdrachtnemer achterblijven, moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan
opdrachtnemer geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever
of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer
tegen kostprijs worden vergoed.
Artikel 13 Overmacht
13.1 Als overmacht voor
opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de
normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook
vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de
gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer
nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.
13.2 In geval van overmacht zal opdrachtgever aan opdrachtnemer nog 1 maand na de
overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen
tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
13.3 Indien de overmachttoestand aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is,
hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst
en ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in
kennis te stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal
dan worden terugbetaald.
13.4 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het
voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van opdrachtnemer voor de duur van
deze omstandigheid op.
13.5 Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten
is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet
daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.
Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
14.2 Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen
daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.
Artikel 15 Geschillen
15.1 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door
opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle
invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut
bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de
vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.